مدیران شوخ

تهيه كننده: مهدى صفى يارى

استودیو : آشا فیلم